نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 27 مهرماه 99