نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،یکشنبه 27 مهرماه 99