نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 29 مهرماه 99