نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 29 مهرماه 99