نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 1 آبان 99