نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 1 آبان 99