نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 1 آبان ماه 99