نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 1 آبان ماه 99