نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،پنجشنبه 1 آبان ماه 99