نگاهی به صفحه نخست روزنامه خراسان ورزشی،شنبه 3 آبان ماه 99