نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،شنبه 3 آبان ماه 99