نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 8 آبان ماه 99