نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 8 آبان ماه 99