نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 8 آبان ماه 99