نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،پنجشنبه 8 آبان ماه 99