نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 10 آبان ماه 99