نگاهی به صفحه نسخت روزنامه شوت،یکشنبه 11 آبان ماه 99