نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 11 آبان ماه 99