نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 14 آبان ماه 99