نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،چهارشنبه 14 آبان ماه 99