نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 15 آبان ماه 99