نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 15 آبان ماه 99