نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 15 آبان ماه 99