نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 17 آبان ماه 99