نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 18 آبان ماه 99