نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،دوشنبه 19 آبان ماه 99