نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 20 آبان ماه 99