نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 20 آبان ماه 99