نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 20 آبان ماه 99