نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 21 آبان ماه 99