نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 22 آبان ماه 99