نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 22 آبان ماه 99