نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 22 آبان ماه 99