نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 24 آبان ماه 99