نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 25 آبان ماه 99