نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 27 آبان ماه 99