نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 29 آبان ماه 99