فرتاک ورزشی، علی خسروی کارشناس داوری با خبرنگار فرتاک ورزشی و بیان اشتباه داور دیدار در اخراج بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان گفت وگو نمود.