نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 5 آذرماه 99