نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،شنبه 8 آذرماه 99