نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 10 آذرماه 99