نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 13 آذر ماه 99