نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 13 آذرماه 99