نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 13 آذر ماه 99