گل اول گل گهر به صنعت نفت توسط گادوین منشا رامشاهده می کنید.