نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 23 آذرماه 99