نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 23 آذرماه 99