نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 26 آذر ماه 99