نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 26 آذرماه 99