نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 27 آذرماه 99